ด้านการผลิตแม่พิมพ์
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติคโดยช่างผีมือคนไทย ให้ได้คุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานการผลิตแม่พิมพ์ในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา จากความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทได้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรช่างผีมือด้านแม่พิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านแม่พิมพ์จากภายนอกบริษัทอย่างสม่ำ
เสมออีกทั้งการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจากหนังสือคู่มือต่าง ๆ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการผลิต และส่งมอบตรงกำหนด

    บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการผลิตแม่พิมพ์ขนาดเล็กขนาดแม่พิมพ์ ไม่เกินขนาดเครื่องฉีด 350 ton โดยมากเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือวัด อุปกรณ์ในการผลิต Hard disk driveและ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์

    บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์ โดย CAD, CAM นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่บริษัทฯ ให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้าในขั้นตอน Product Design เพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑตรงกับความต้องการ ตรงกับการใช้งาน ที่เงินลงทุนที่ต่ำลง หรือต้นทุนสินค้าที่ต่ำลง

    นอกจากความรู้ด้านแม่พิมพ์จะเอื้ออำนวยประโยชน์ในการสร้างแม่พิมพ์ใหม่แล้วยัง
อำนวยประโยชน์ในด้านการแก้ไข ปรับปรุงแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าในกลุ่มว่าจ้างฉีดชิ้น
งานพลาสติคแจ้งความประสงค์มา 
      ©copyright 2006 Natakit Industry Co.,Ltd. All Rrighs Reserved.